Bài viết - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM
DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ)

I. OUR SCOPES: I. PHẠM VI DỊCH VỤ:   Contact with the Company’s authorized person(s) to gather relevant information on number of paid and unpaid days, income (salary, bonus, allowance, etc.) and personal information of employees (social insurance code, tax code number, etc.); Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Công ty để […]