DỊCH VỤ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TẠI VIỆT NAM TỪ HR DEPT. VIỆT NAM (Người đại diện pháp lý được chỉ định) - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TẠI VIỆT NAM TỪ HR DEPT. VIỆT NAM (Người đại diện pháp lý được chỉ định)

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam: “Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác đang cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

 

DỊCH VỤ CỦA HR DEPT :

STT Nội dung
01 Bổ nhiệm Giám đốc chĩ cho mục đích Cấp phép & Kế toán
– Giới thiệu Giám đốc đủ năng lực để Công ty đăng ký với cơ quan có thẩm quyền (Sở Kế hoạch & Đầu tư và Cục Thuế) với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

– Ký vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ;

– Ký vào sổ kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

02 Bổ nhiệm Giám đốc chỉ cho mục đích Ngân hàng
– Giới thiệu Giám đốc có năng lực để Công ty đăng ký với ngân hàng;

– Ký vào các chứng từ ngân hàng sau khi được Công ty xem xét và chấp thuận.

 

– Phí:

STT Dịch vụ Phí (VND) mỗi tháng
01 Bổ nhiệm Giám đốc chỉ cho mục đích Cấp phép & Kế toán ~ 4.600.000 – 9.000.000
02 Bổ nhiệm Giám đốc chỉ cho mục đích Ngân hàng ~ 3.500.000 – 5.800.000

Các khoản phí được báo không bao gồm thuế Giá trị gia tăng (“VAT”) nhưng bao gồm hỗ trợ miễn phí các cập nhật cấp phép có liên quan.

 

Ghi chú:

  • Các dịch vụ của chúng tôi sẽ được thực hiện trên dữ liệu được cung cấp của Công ty. HR DEPT và Giám đốc được bổ nhiệm chỉ đưa ra các ý kiến chuyên môn nếu có và sẽ không phê duyệt, xác nhận hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào trong hồ sơ kế toán và hoạt động của Công ty.
  • Giám đốc được bổ nhiệm sẽ không ký vào các văn bản thỏa thuận giao dịch và các hồ sơ kinh tế, và có quyền không ký các văn bản nếu số liệu cung cấp không đầy đủ và không hợp pháp, hoặc trong trường hợp không bắt buộc phải có chữ ký của Giám đốc.
  • Trong mọi trường hợp, HR DEPT và Giám đốc sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại hoặc chi phí do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt ngay cả khi được thông báo về sự tồn tại của chúng.
  • Dịch vụ có thể được thanh toán kể từ ngày đăng ký theo luật liên quan hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *