BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (i) có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp VÀ (ii) có hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

Tỷ lệ phải trả bảo hiểm xã hội là như nhau đối với người lao động trong nước (người lao động nước ngoài sẽ phải trả 8% Bảo hiểm xã hội, trong khi người sử dụng lao động sẽ trả 17,5%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *