DỊCH VỤ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI - HỢP PHÁP HÓA VÀ TUÂN THỦ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ) - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI – HỢP PHÁP HÓA VÀ TUÂN THỦ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ)

OUR SCOPES:

PHẠM VI DỊCH VỤ:

 

–              Contact with the Company’s authorized person(s) to gather relevant information on number of paid and unpaid days, income (salary, bonus, allowance, etc.) and personal information of employees (email address, tax code number, etc.);

–              Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Khách hàng để thu thập thông tin liên quan về số ngày được trả lương và không được trả lương, thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) và thông tin cá nhân của nhân viên (địa chỉ email, mã số thuế, v.v.);

 

–              Prepare the labor contracts in accordance with the Client’s template under the name of our company. Then, under the name of our company, we will:

–              Soạn thảo các hợp đồng lao động theo mẫu của Khách hàng dưới tên của công ty chúng tôi. Sau đó, dưới tên công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ:

 

 Prepare the monthly payroll sheet which provides (i) the employees’ contribution and the employers’ contribution for Social, Health and Unemployment Insurance (“SHUI”) and (ii) Personal Income Tax (“PIT”) obligations of the employees to be withhold to person in-charge of the Company for review, comment and confirmation in accordance with the agreed time schedule;

 Chuẩn bị bảng lương hàng tháng và cung cấp thông tin (i) khoản đóng góp của người lao động và khoản đóng góp của người sử dụng lao động đối với Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp (“BHXH-YT-TN”) và (ii) Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) của người lao động phải khấu trừ để người phụ trách của Công ty xem xét, trao đổi và xác nhận theo đúng tiến độ thời gian đã thống nhất;

                Prepare (1) SHUI registration for new employee, (2) PIT code registration for new employee (if any), (3) periodical PIT declaration, and (4) tax dependent registration of employee (if any) then sending to person in-charge of The Client for review, comment and confirmation;

                Chuẩn bị (1) Đăng ký BHXH-YT-TN cho nhân viên mới, (2) Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên mới (nếu có), (3) Tờ khai thuế TNCN định kỳ, và (4) Đăng ký người phụ thuộc của nhân viên (nếu có) và gửi cho người phụ trách bên Khách hàng xem xét, trao đổi và xác nhận;

                Inform the payment amount to the Client for payment of Salary, SHUI, Union Fee and PIT; then make payment directly on behalf of The Client;

                Thông báo số tiền thanh toán cho Khách hàng để thanh toán Lương, BHXH-YT-TN, Kinh phí công đoàn và thuế TNCN; sau đó thực hiện thanh toán trực tiếp thay mặt cho Khách hàng;

                Send monthly pay-slips in accordance with the Client’s template to The Client’s employees through their email addresses as provided by The Client.

                Gửi phiếu lương (Payslip) hàng tháng theo mẫu của Khách hàng cho nhân viên của Khách hàng thông qua địa chỉ email của từng nhân viên do Khách hàng cung cấp.

 

OUR FEE:

CHI PHÍ:

 

Monthly fee:       8% per gross salary per headcount

(Excluding VAT but Including all surcharges for printing fee, travelling…)

Phí hàng tháng:       8% trên tổng lương gộp của mỗi nhân sự

(Chưa bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng 10% theo quy định nhưng đã bao gồm các khoản phụ phí như in ấn, đi lại… cần thiết khác.)

  • 100% of monthly fee will be billed at the end of the relevant month.

100% phí hàng tháng sẽ được thanh toán vào cuối tháng đó.

  • The cost-paid-on-behalf shall be added up 10% VAT when issuing the VAT invoice to the Company.

Chi phí trả thay được cộng thêm thuế Giá Trị Gia Tăng 10% khi xuất hóa đơn Giá Trị Gia Tăng cho Công ty.

  • Advance deposit 01-month of total cost to be paid-on-behalf (estimated lump-sum).

Đặt cọc trước 01 tháng tổng chi phí chi hộ (ước tính một lần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *