VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC BAO NHIÊU NGÀY TRONG THÁNG THÌ KHÔNG PHẢI TÍNH ĐÓNG BHXH - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC BAO NHIÊU NGÀY TRONG THÁNG THÌ KHÔNG PHẢI TÍNH ĐÓNG BHXH

Căn cứ khoản 3 Điều 85 Luật BHXH 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Đồng thời, thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, người lao động nghỉ làm việc từ 14 ngày trở lên sẽ không phải đóng BHXH bao gồm các trường hợp sau:

– Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

*** Ngoài ra, theo hướng dẫn trong một số hồi đáp từ Cơ quan bảo hiểm, thì cụ thể tình huống đối với đơn vị thực hiện chế độ làm việc dưới 26 ngày trong tháng, Nếu tổng số ngày làm việc thực tế trong tháng dưới ½ tổng số ngày công thì người lao động không đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đã làm việc đủ ½ trên tổng số ngày công của tháng thì đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương trên hợp đồng lao động đã ký.”