THAM KHẢO VIỆC TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI PHỤ CẤP TIỀN CƠM ĂN TRƯA, TIỀN NGOÀI GIỜ... TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

THAM KHẢO VIỆC TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI PHỤ CẤP TIỀN CƠM ĂN TRƯA, TIỀN NGOÀI GIỜ… TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC

(Tham khảo công văn số 4217 /CT-TTHT của Cục thuế HCM như sau)

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. 
HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4217 /CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Adecco Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Empire, số 26-28 đường Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311285460

 

Trả lời văn bản ngày 13/04/2015 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN:

“Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

…”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với Ông Nguyễn Văn A thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ theo thuế suất 10% trên tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng trở lên (không được trừ tiền cơm giữa ca, tiền ngoài giờ). Ví dụ: trong tháng 3 Ông A mức lương 10.000.000 đồng, phụ cấp tiền cơm 680.000 đồng, tiền ngoài giờ 227.272 đồng thì Công ty kê khai, khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng mức chi trả là 10.907.272 đồng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.KT2;
– Phòng PC;
– Lưu: VT, TTHT.
939-3636720/2015-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Trần Thị Lệ Nga