THAM KHẢO VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN KHI VỀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

THAM KHẢO VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN KHI VỀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục quyết toán thuế TNCN khi người nước ngoài về nước:

  • Khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì ủy quyền cho bên khác quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.
  • Mẫu biểu: Tờ khai 02/QTT-TNCN và các hồ sơ liên quan
  • Nơi nộp: Cục thuế quản lý cá nhân trong năm nơi cá nhân đã khai thuế trước khi xuất cảnh
  • Thời hạn: Chậm nhất ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh

 

Căn cứ tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

“a.5) Nguyên tắc khai quyết toán thuế đối với một số trưởng hợp như sau:*

  • Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
  • *Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việtc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định cue Bộ luật dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định nếu tổ chức, cá nhân đó cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế với số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.”

…Về hồ sơ cần để khai quyết toán và nơi nộp tờ khai quyết toán…

b.2) Hồ sơ khai quyết toán…”

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

 

* Lưu ý: 

Về nguyên tắc, nếu trong năm về nước mà người nước ngoài không đủ điều kiện là cá nhân cư trú thì không phải quyết toán thuế.

Ví dụ trường hợp Ông ABC giữ chức trưởng VPĐD XYZ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, bắt đầu từ tháng 4/2023 Ông về nước và được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam theo quy định thì thu nhập chịu thuế của Ông trong năm 2023 sẽ kê khai nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% và không phải quyết toán thuế khi rời Việt Nam.

===>

  • Nếu trong năm về nước, người nước ngoài là không cư trú thì không phải quyết toán, toàn bộ thu nhập nhận được trong năm này khấu trừ thu nhập theo thuế suất 20%.
  • Nếu trong năm về nước, người nước ngoài là cư trú thì phải quyết toán nếu có số thuế phải nộp thêm.