THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BHXH TRƯỜNG HỢP GỘP THỜI GIAN THỬ VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BHXH TRƯỜNG HỢP GỘP THỜI GIAN THỬ VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BHXH TP.HCM cho biết, căn cứ luật BHXH năm 2014, bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản liên quan, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp động lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Còn người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động, mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại điều 85 luật BHXH năm 2014, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH của tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu, người lao động nghỉ việc, công ty căn cứ quy định này để đóng BHXH cho người lao động.