QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam: “Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác đang cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

=>

  • Phải luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Tức, nếu doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam.
  • Người Đại Diện Theo Pháp Luật có thể là bất kỳ ai, không phân biệt quốc tịch và phải cư trú tại Việt Nam.