NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ TNCN CỦA TIỀN THƯỞNG TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ TNCN CỦA TIỀN THƯỞNG TẠI VIỆT NAM

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

=>

Tháng nào người sử dụng lao động thưởng thì tiền thưởng phải cộng vào tiền lương người lao động nhận được trong tháng đó để tính đủ thu nhập chịu thuế.