LƯU Ý VỀ PHÂN BỔ VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

LƯU Ý VỀ PHÂN BỔ VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014;

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm Việt Nam năm 2013;

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 hoặc khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 7 năm 2014; và

Căn cứ Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

 

Làm thế nào để phân bổ và thanh toán Bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động? Vui lòng tham khảo thông tin sau:

– Người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho hợp đồng lao động giao kết đầu tiên ;

– Người lao động làm việc theo nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động với mức lương cao nhất;

– Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên ;

– Người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *