HỒ SƠ CHO QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

HỒ SƠ CHO QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

– Password to log-in the personal electronic tax declaration account of expat (if any);

– Mật khẩu đăng nhập tài khoản khai thuế điện tử cá nhân của người nước ngoài (nếu có);

 

– The scanned copy of passport and visa during the filing year;

– Bản scan hộ chiếu và thị thực trong năm nộp hồ sơ;

 

– The scanned copy of Vietnam Temporary Residence Card (TRC) during the filing year if any;

– Bản scan Thẻ tạm trú Việt Nam (TTT) trong năm nộp hồ sơ nếu có;

 

– Personal Tax Code in Vietnam;

– Mã số thuế cá nhân tại Việt Nam;

 

– Personal Tax Code in Vietnam of dependant successfully registered in Vietnam if any;

– Mã số thuế cá nhân tại Việt Nam của người phụ thuộc đã đăng ký thành công tại Việt Nam nếu có;

 

– The scanned copy of dependant registration documents and supporting documents of dependant successfully registered in Vietnam if any;

– Bản scan hồ sơ đăng ký của người phụ thuộc và các tài liệu hỗ trợ của người phụ thuộc đã đăng ký thành công tại Việt Nam nếu có;

 

– The scanned copy of labor agreement(s) during the filing year;

– Bản scan (các) hợp đồng lao động trong năm nộp hồ sơ;

 

– The tax deducted document (tax deducted receipt and income confirmation letter) by the income payer(s) in Vietnam during the filing year if any;

– Chứng từ khấu trừ thuế (biên lai đã khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập) của (các) người sử dụng lao động tại Việt Nam trong năm nộp hồ sơ nếu có;

 

– Authorization Letter to authorize the income payer in Vietnam to finalize the PIT of the year (if any);

– Giấy ủy quyền cho người sử dụng lao động tại Việt Nam quyết toán thuế TNCN trong năm (nếu có);

 

– PIT declaration and payment slips under tax code of expat (self declaration) during the year if any;

– Phiếu kê khai, nộp thuế TNCN theo mã số thuế của người nước ngoài (bản tự khai) trong năm nếu có;

 

– The bank receipt and tax deducted document by the income payer in overseas during the filing year if any.

– Biên lai ngân hàng và chứng từ khấu trừ thuế của người sử dụng lao động ở nước ngoài trong năm nộp hồ sơ nếu có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *