DỊCH VỤ XỬ LÝ NHÂN VIÊN THUÊ NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Hợp thức hóa nhân sự - Bộ phận Nhân sự của bạn tại Việt Nam) - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ XỬ LÝ NHÂN VIÊN THUÊ NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Hợp thức hóa nhân sự – Bộ phận Nhân sự của bạn tại Việt Nam)

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu cho Dịch vụ Xử lý Nhân viên Thuê ngoài (Bộ phận Nhân sự do bạn chỉ định tại Việt Nam) cho các đơn vị nước ngoài có nhân viên tại Việt Nam.

 

* Phạm vi công việc của chúng tôi:

 

Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Công ty để thu thập thông tin liên quan về số ngày được trả lương và không được trả lương, thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) và thông tin cá nhân của nhân viên (địa chỉ email, mã số thuế, v.v. );

 

Soạn thảo hợp đồng lao động theo mẫu của Công ty dưới tên Công ty TNHH HR DEPT. Việt Nam . Sau đó, dưới tên Công ty TNHH HR DEPT. Việt Nam, chúng tôi sẽ:

 

  1. Chuẩn bị bảng lương hàng tháng cung cấp (i) khoản đóng góp của người lao động và khoản đóng góp của người sử dụng lao động với Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp (BHXH-YT-TN) và (ii) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động phải khấu trừ để người phụ trách của Công ty xem xét, trao đổi và xác nhận theo đúng tiến độ thời gian đã thống nhất ;
  2. Chuẩn bị (1) Đăng ký BHXH-YT-TN cho nhân viên mới, (2) Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên mới (nếu có), (3) Tờ khai thuế TNCN định kỳ, và (4) Đăng ký người phụ thuộc của nhân viên (nếu có) và gửi cho người phụ trách của Công ty xem xét, trao đổi và xác nhận;
  3. Thông báo số tiền thanh toán cho Công ty để thanh toán Lương, BHXH-YT-TN, Kinh phí công đoàn và thuế TNCN; sau đó thực hiện thanh toán trực tiếp thay mặt Công ty;
  4. Gửi phiếu lương hàng tháng theo mẫu của Công ty cho nhân viên của Công ty qua địa chỉ email của từng nhân viên do Công ty cung cấp.