DỊCH VỤ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ CTY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ CTY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

– Scope of work:

– Phạm vi dịch vụ:

No.

STT

Content

Nội dung

01 Appoint a Chief Accountant for Accounting purpose

Bổ nhiệm Kế toán trưởng cho mục đích Kế toán

–  Introduce a qualified Chief Accountant for the Company to register with competent authority (Department of Planning & Investment and Tax Department);

– Giới thiệu một Kế toán trưởng có năng lực để Công ty đăng ký với cơ quan có thẩm quyền (Sở Kế hoạch & Đầu tư và Cục Thuế);

 

–  Sign on the audited Financial Statements;

– Ký vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

 

–  Sign on the accounting books under Vietnamese Accounting Standards.

– Ký vào sổ kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

02 Appoint a Chief Accountant for Banking purpose

Bổ nhiệm Kế toán trưởng cho mục đích Ngân hàng

–  Introduce a qualified Chief Accountant for the Company to register with the bank;

– Giới thiệu một Kế toán trưởng có năng lực để Công ty đăng ký với ngân hàng;

 

–  Sign on the bank documents after reviewing.

– Ký vào các chứng từ ngân hàng sau khi xem xét.

 

– Fee: 

– Chi phí: 

No.

STT

Service

Dịch vụ

Fee (VND)

Phí (VND)

01 Appoint a Chief Accountant for Accounting purpose

Bổ nhiệm Kế toán trưởng cho mục đích Kế toán

1,000,000 – 4,500,000 / month

1,000,000 – 4,500,000 / tháng

02 Appoint a Chief Accountant for Banking purpose

Bổ nhiệm Kế toán trưởng cho mục đích Ngân hàng

1,500,000 – 6,000,000 / month

1,500,000 – 6,000,000 / tháng

 

The quoted fees exclude Value Added Tax (“VAT”) but including out-of-pocket expenses (“OPEs”).

Các khoản phí được báo giá không bao gồm thuế Giá trị gia tăng (“VAT”) nhưng bao gồm cả chi phí tự trả (“OPEs”).

 

Notes:

Lưu ý:

  • HR Dept. Vietnam Ltd. (HRD)’s services will be performed on the Company’s provided data. HRD and the assigned Chief Accountant just give the professional comments if any and will not approve, confirm or perform any adjustment in the Company’s accounting records.
  • Các dịch vụ của Cty TNHH HR Dept. Vietnam (HRD) sẽ được thực hiện trên dữ liệu do Công ty cung cấp. HRD và Kế toán trưởng được giao chỉ đưa ra các ý kiến chuyên môn nếu có và sẽ không phê duyệt, xác nhận hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào trong hồ sơ kế toán của Công ty.

 

  • The assigned Chief Accountant shall not sign on the transaction agreement documents and economic dossiers, and reserves the right as not signing the documents if the provided data is not adequate and not legitimate, or if in the cases that the Chief Accountant’s signature is not compulsory.
  • Kế toán trưởng được bổ nhiệm sẽ không ký vào các văn bản thỏa thuận giao dịch và hồ sơ kinh tế, và có quyền không ký các chứng từ nếu số liệu được cung cấp không đầy đủ và không hợp pháp, hoặc nếu trong trường hợp không bắt buộc phải có chữ ký của Kế toán trưởng.

 

  • In no event shall HRD and the Chief Accountant be liable for consequential, special, incidental or punitive loss or damage or expense even if advised of their possible existence.
  • Trong mọi trường hợp, HRD và Kế toán trưởng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất hoặc thiệt hại hoặc chi phí do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt ngay cả khi được thông báo về sự tồn tại của chúng.

 

  • The service is billable from the date the relevant registration is finished. The service shall be reviewed by both parties after every 06 months.
  • Dịch vụ có thể được thanh toán kể từ ngày hoàn tất đăng ký liên quan. Dịch vụ sẽ được hai bên xem xét sau mỗi 06 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *