CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGƯỜI PHỤ THUỘC QUA NGƯỜI NỘP THUẾ KHÁC TRONG CÙNG MỘT NĂM KHÔNG? - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGƯỜI PHỤ THUỘC QUA NGƯỜI NỘP THUẾ KHÁC TRONG CÙNG MỘT NĂM KHÔNG?

Căn cứ tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:

 

“Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.”

 

Theo đó, trong năm thì mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế, không được chuyển người phụ thuộc sang người khác trong năm tính thuế. Cần chờ hết năm tính thuế mới chuyển được.