CHÍNH SÁCH BHXH TRƯỜNG HỢP ĐI LÀM LẠI SỚM TRƯỚC KHI HẾT THỜI HẠN NGHỈ THAI SẢN - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH BHXH TRƯỜNG HỢP ĐI LÀM LẠI SỚM TRƯỚC KHI HẾT THỜI HẠN NGHỈ THAI SẢN

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của bạn đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản thì ngoài tiền lương của những ngày đi làm việc, vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn theo quy định. Thời gian đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản của bạn, Công ty và bạn phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội./.