THỜI GIAN THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC TÍNH NGHỈ PHÉP NĂM KHÔNG? - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

THỜI GIAN THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC TÍNH NGHỈ PHÉP NĂM KHÔNG?

Theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương. Số ngày nghỉ phép năm tùy thuộc vào điều kiện, chế độ làm việc của người lao động và theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Hiện nay, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, tuy nhiên tối đa không quá 180 ngày (khoảng 6 tháng). Đồng thời, khoản 2 Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, việc nghỉ phép năm đối với người lao động thử việc có thể chia thành 03 tình huống như sau:

– Tình huống 1: Người lao động giao kết hợp đồng thử việc, sau khi kết thúc hợp đồng thử việc và không tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động thì không được tính ngày nghỉ phép năm.

– Tình huống 2: Người lao động giao kết hợp đồng thử việc, sau khi kết thúc hợp đồng thử việc và ký hợp đồng lao động thì mới được bắt đầu tính ngày nghỉ phép năm cho thời gian thử việc đó. Thời gian thử việc cũng được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động.

– Tình huống 3: Người lao động thỏa thuận về nội dung thử việc trong hợp đồng lao động, sau khi hết thời gian thử việc và tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động thì được tính ngày nghỉ phép năm cho toàn thời gian làm việc theo thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng lao động.