QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ THU NHẬP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ THU NHẬP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung, bao gồm:

 1. Tiền lương theo công việc hoặc chức danh: ghi lương theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động lập theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, lương khoán thì ghi tiền lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
 2. Các khoản phụ cấp lương bù đắp cho các yếu tố về điều kiện lao động, mức độ phức tạp của công việc, điều kiện sống, mức độ thu hút lao động mà tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính toán chưa đầy đủ;
 3. Các khoản bổ sung được xác định bằng mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả đều đặn trong từng kỳ trả lương.

Người sử dụng lao động lập thang, bảng lương theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2019.

 

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH cũng quy định: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các quyền lợi, trợ cấp khác như sau:

 1. Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2019;
 2. Thưởng sáng kiến ;
 3. Tiền ăn giữa ca ;
 4. Phụ cấp xăng xe ;
 5. Phụ cấp điện thoại ;
 6. Phụ cấp đi lại;
 7. Phụ cấp trông trẻ ;
 8. Trợ cấp nhà ở;
 9. Trợ cấp con cái;
 10. Trợ cấp cho người lao động có thân nhân chết ;
 11. Trợ cấp cho người lao động có người thân đã lập gia đình ;
 12. Phụ cấp sinh nhật cho nhân viên ;
 13. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp;
 14. Các khoản phụ cấp khác được ghi riêng trong hợp đồng lao động theo mục c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *