QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC CAM KẾT CUNG CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 10% - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC CAM KẾT CUNG CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 10%

Under current regulations, the organization or person that pays a total income from 2 million VND to a resident that does not sign a labor contract (as guided in Point c and Point d Clause 2 Article 2 of this Circular) or that signs a labor contract for less than 03 months shall withhold 10% tax on the income before it is paid to the person.

Theo quy định hiện hành, tổ chức hoặc người sử dụng lao động trả tổng thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên cho người cư trú không ký hợp đồng lao động (như hướng dẫn tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động đó.

 

For the person that earns only a taxable income as stated above but the total taxable income estimated after personal deductions are made does not reach the taxable level, the person shall make and send a commitment (the form is provided in the guiding documents on tax administration) to the income payer as the basis for temporarily exempting the income from personal income tax.

Đối với người lao động chỉ có thu nhập chịu thuế nêu trên mà tổng thu nhập chịu thuế ước tính sau khi giảm trừ cá nhân không đạt mức chịu thuế thì người lao động đó phải lập và gửi bản cam kết (theo mẫu quy định tại các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) cho người sử dụng lao động để làm căn cứ tạm miễn thuế thu nhập cá nhân.

 

Based on the commitment made the income earner, the income payer shall not withhold tax. At the end of the tax year, the income payer shall make a list of persons that earn incomes below that taxable level (the form is provided in the guiding documents on tax administration) and send it to the tax authority. The persons are responsible for the commitments they made. Any deceit discovered shall be penalized in accordance with the Law on Tax administration.

Căn cứ vào cam kết của người lao động, người sử dụng lao động không khấu trừ thuế. Cuối năm, người sử dụng lao động lập danh sách những người có thu nhập dưới mức chịu thuế đó (theo mẫu quy định tại các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi cơ quan thuế. Những người lao động này phải chịu trách nhiệm về những cam kết mà họ đã thực hiện. Mọi hành vi gian dối bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

The persons that make commitments as guided must have tax codes when the commitments are made.

Người lao động cam kết theo hướng dẫn phải có mã số thuế khi thực hiện cam kết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *