DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ) - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG TẠI VIỆT NAM (PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ)

I. OUR SCOPES:

I. PHẠM VI DỊCH VỤ:

 

Contact with the Company’s authorized person(s) to gather relevant information on number of paid and unpaid days, income (salary, bonus, allowance, etc.) and personal information of employees (social insurance code, tax code number, etc.);

Liên hệ với (những) người được ủy quyền của Công ty để thu thập thông tin liên quan về số ngày được trả lương và không được trả lương, thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp, v.v.) và thông tin cá nhân của nhân viên (mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế, v.v.);

 

Prepare the monthly payroll sheet which provides below information to person in-charge of the Company for review, comment and approval in accordance with the agreed time schedule:

Chuẩn bị bảng lương hàng tháng và cung cấp thông tin dưới đây để người phụ trách của Công ty xem xét, trao đổi và xác nhận theo đúng tiến độ thời gian đã thống nhất:

 

(i) The employees’ contribution and the employers’ contribution for Social, Health and Unemployment Insurance (SHUI);

(i) Khoản đóng góp của người lao động và khoản đóng góp của người sử dụng lao động đối với Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp (BHXH-YT-TN);

(ii) Personal Income Tax (PIT) obligations;

(ii) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

(iii) Union Fee obligations.

(iii) Kinh phí công đoàn.

 

Support the Company to prepare:

Hỗ trợ Công ty chuẩn bị:

 

(i) SHUI registration for new employee;

(i) Đăng ký BHXH-YT-TN cho nhân viên mới;

(ii) PIT code registration for new employee;

(ii) Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên mới;

(iii) Tax dependent registration of employee;

(iii) Đăng ký người phụ thuộc của nhân viên;

(iv) Periodical statutory PIT declaration.

(iv) Tờ khai thuế TNCN định kỳ theo luật định.

 

Provide payment advice to the Company for payment of SHUI, PIT and Union Fee;

Tư vấn phương thức thanh toán cho Công ty để thanh toán BHXH-YT-TN, thuế TNCN và Kinh phí công đoàn;

 

Send monthly pay-slips to the Company’s employees through their email address as provided by the Company (all pay-slips shall be locked by private password), if required.

Gửi phiếu lương hàng tháng cho nhân viên của Công ty qua địa chỉ email của từng nhân viên do Công ty cung cấp (tất cả phiếu lương sẽ được khóa bằng mật khẩu riêng), nếu được yêu cầu.

 

II. OUR FEE:

II. CHI PHÍ:

 

1) Package 1:

1) Gói dịch vụ 1:

Total VND 4,600,000 / month for maximum 10 headcounts

Tổng 4,600,000 VND / tháng cho tối đa 10 nhân sự

 

2) Package 2:

2) Gói dịch vụ 2:

STT Nội dung Chi phí
01 Phí dịch vụ cho nhóm tối đa 50 nhân sự 16,500,000 VND/Tháng
02 Mỗi nhân viên bổ sung (sau khi vượt quá 50 nhân sự)  
  (Chưa bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng 10% theo quy định nhưng đã bao gồm các khoản phụ phí như in ấn, đi lại… cần thiết khác.)  

 

100% phí hàng tháng sẽ được thanh toán vào cuối tháng đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *