DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI TÍNH LƯƠNG TẠI ĐÀ LẠT – VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI TÍNH LƯƠNG TẠI ĐÀ LẠT – VIỆT NAM

For foreign enterprises newly established and operating in Vietnam, in order to be able to fully understand and implement the legal provisions on the employment of workers (domestic and foreign workers), and tax code registration procedures, social insurance registration and declaration, compliance with labor reporting, social insurance obligations … is an extremely difficult issue. This takes a lot of time and will lead to reduce work efficiency as well as increase unnecessary costs for enterprises.

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập và hoạt động tại Việt Nam, để có thể hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sử dụng người lao động (lao động trong và ngoài nước), thủ tục đăng ký mã số thuế, đăng ký, kê khai bảo hiểm xã hội, tuân thủ pháp luật về báo cáo nhân dụng, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội… là một vấn đề vô cùng khó khăn. Việc này mất nhiều thời gian dẫn đến giảm hiệu quả công việc cũng như tăng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

 

With the experienced and well-trained staff of HR DEPT. VIETNAM, the issues of compliance with regulations related to the payroll of newly established foreign enterprises and small and medium enterprises will be resolved promptly in accordance with Vietnamese law. In addition, the procedures and regulations related to the salary calculation will also be complied with in the most complete and accurate manner.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản của HR DEPT. VIETNAM, các vấn đề về tuân thủ các quy định liên quan đến biên chế của doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các quy trình, quy định liên quan đến việc tính lương cũng sẽ được tuân thủ một cách đầy đủ và chính xác nhất.

 

Outsourcing payroll services brings enterprises many benefits as follows:

Dịch vụ ủy thác tính lương mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như sau:

 

1. Compliance with legal regulations

1. Tuân thủ các quy định pháp luật

Not really understanding Vietnam’s labor regulations is a common problem not only for foreign enterprises but also for small and medium domestic enterprises when they are newly established in Vietnam. HR DEPT. VIETNAM will offer and advise enterprises on high quality payroll services, ensuring that enterprises fulfill their obligations under the labor laws in Vietnam. Enterprises will avoid unfortunate law violations that lead to unnecessary costs of paying penalties or bear other legal liabilities.

Không thực sự hiểu rõ các quy định về lao động của Việt Nam là vấn đề chung không chỉ của các doanh nghiệp nước ngoài mà còn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước khi mới thành lập tại Việt Nam. HR DEPT. VIETNAM sẽ đưa ra và tư vấn cho doanh nghiệp dịch vụ tính lương chất lượng cao, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo luật lao động tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ tránh được những hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc dẫn đến những chi phí phạt không đáng có hoặc phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác.

 

2. Limit the risks

2. Hạn chế rủi ro

Risks in the wage calculation process will be minimized with a team of highly specialized and experienced in working with state agencies as well as experience in handling and management of wages. Enterprises can be completely assured and trust the payroll service of HR DEPT. VIETNAM.

Rủi ro trong quá trình tính lương sẽ được giảm thiểu với đội ngũ có chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước cũng như kinh nghiệm xử lý và quản lý tiền lương. Doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ trả lương của HR DEPT. VIETNAM.

 

3. Cost savings

3. Tiết kiệm chi phí

Hiring a full-time employee for the HR department will make an enterprise should spending a large expense, and it is also very complex. Therefore, outsourcing payroll services will be the most suitable solution for the financial situation of the enterprise. Enterprises do not need to worry about recruiting or converting personnel for this job but only need to pay a reasonable cost periodically.

Việc thuê một nhân viên toàn thời gian cho bộ phận nhân sự sẽ khiến doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí lớn, đồng thời cũng rất phức tạp. Vì vậy, dịch vụ ủy thác tính lương sẽ là giải pháp phù hợp nhất với tình hình tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần lo lắng về việc tuyển dụng hay chuyển đổi nhân sự cho công việc này mà chỉ cần trả một khoản chi phí hợp lý theo định kỳ.

 

4. Make sure it’s accurate and on time

4. Đảm bảo chính xác và đúng giờ

The professional and reliable payroll service of HR DEPT. VIETNAM has strict procedures and always complies with customer information confidentiality policies. Besides, the calculation of the salary and monthly salary of the enterprise will always be confidential, completed on time and most accurately.

Dịch vụ tính lương chuyên nghiệp và đáng tin cậy của HR DEPT. VIETNAM có quy trình nghiêm ngặt và luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Bên cạnh đó, việc tính lương hàng tháng của doanh nghiệp sẽ luôn được bảo mật, hoàn thành đúng thời hạn và chính xác nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *