Page 3 – CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM
ĐIỂM LƯU Ý VỀ HỒ SƠ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC (CÒN TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG) MẮC BỆNH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật […]

THAM KHẢO CHÍNH SÁCH BHXH TRƯỜNG HỢP GỘP THỜI GIAN THỬ VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

BHXH TP.HCM cho biết, căn cứ luật BHXH năm 2014, bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản liên quan, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp động lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH […]

CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

(Tham khảo công văn 26515/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội)   TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 26515/CT-TTHT V/v chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao […]

THUẾ TNCN TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ CÁ NHÂN CƯ TRÚ TRONG NĂM VỀ NƯỚC

(Tham khảo công văn số 91819/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội như sau)   TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 91819/CT-TTHT V/v thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú Hà Nội, […]

THAM KHẢO VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN KHI VỀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục quyết toán thuế TNCN khi người nước ngoài về nước: Khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì ủy quyền cho bên khác quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá […]

THAM KHẢO VIỆC TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI PHỤ CẤP TIỀN CƠM ĂN TRƯA, TIỀN NGOÀI GIỜ… TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC

(Tham khảo công văn số 4217 /CT-TTHT của Cục thuế HCM như sau)   TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4217 /CT-TTHT V/v: Thuế Thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng […]

HƯỚNG DẪN TỰ BỔ SUNG EMAIL LẤY LẠI MẬT KHẨU VSSID TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG ONLINE

Bạn quên mật khẩu VssID mà lại không đăng ký email để lấy lại mật khẩu thì có thể Thông qua Dịch vụ công quốc gia để cập nhật email và lấy lại mật khẩu VssID.     Điều kiện thực hiện là: VssID và Tài khoản Dịch vụ công quốc gia đều được đăng […]

CÁC CÁCH THAY THẾ THẺ BHYT GIẤY KHI ĐI KHÁM CHỮA BỆNH HIỆN NAY

I. Sử dụng Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh để thay thế cho Thẻ bảo hiểm y tế giấy Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp: – Trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNeID đã có thông tin […]

KHÔNG CẦN CẤP / NHẬN THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP LIÊN QUAN CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

Kể từ kỳ năm 2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN Điện Tử được sử dụng phổ biến, trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN Điện Tử đã có đầy đủ các chỉ tiêu về thu nhập và các khoản khấu trừ (kể cả khoản khấu trừ bảo hiểm bắt buộc).   Do đó, cùng […]