AS NEEDED HR SERVICES IN DA LAT CITY AND HO CHI MINH CITY - VIETNAM - HR DEPT. VIETNAM COMPANY LIMITED

AS NEEDED HR SERVICES IN DA LAT CITY AND HO CHI MINH CITY – VIETNAM

HR DEPT. VIETNAM CO., LTD. provides human resource management consulting services for Clients in Da Lat City and Ho Chi Minh City, specifically as following:

 

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động;
Employment Contract Issues Consulting;

 

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật lao động;
Employment Law Consultant Consulting;

 

• Tư vấn các vấn đề về Thuế có liên quan;
Tax Issues Consulting;

 

• Cung cấp dữ liệu về tiền lương của nhân viên bao gồm bảo hiểm bắt buộc và tất cả các chi phí liên quan theo luật định;
Provision of staff salary base data included health insurance and all government mandated costs;

 

• Đảm bảo rằng ban lãnh đạo công ty được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan vấn đề lao động trong công ty Việt Nam.
Ensuring that senior management is up to date with latest Vietnam company labour news.

 

Thanks for reading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *